Spotkanie II: Uczeń Chrystusa ufa Duchowi Świętemu

W pismach św. Pawła Apostoła pojawiają się wyraźne stwierdzenia o Duchu Świętym, który uczestniczy w formowaniu wspólnoty świętych (1 Tes 1,4–5) i współdziała w procesie uświęcenia uczniów Chrystusa (1 Tes 4,8). Chciejmy przez kolejne dni naszej szkoły w zaciszu domowym wyróżnić pewne podstawowe wątki związane z procesem kształtowania uczniów przez Ducha Świętego.

 

11-13.XI.:  Pierwszy wątek: Głoszenie Ewangelii dokonuje się zawsze w Duchu Świętym. Przeczytaj: 1 Tes 1,4–5; Ga 3,14; Rz 15,16. Zaznacz w swoim Piśmie Świętym wspomniane cytaty biblijne i zastanów się, co znaczy, że„Duch Święty umożliwia głoszenie Ewangelii”. Wnioski zapisz w swoim dzienniczku duchowym / zeszycie.

 

14-16.XI.:  Drugi wątek: Doświadczenie Ducha buduje wiarę. Przeczy-taj: 1 Tes 1,6–7; 1 Kor 2,9; Ga 5,22. Zaznacz w swoim Piśmie Świętym wspomniane cytaty biblijne i zastanów się, co znaczy, że „Duch Święty buduje wiarę…”. Wnioski zapisz w swoim dzienniczku duchowym/ zeszycie.

 

18-20.XI.:  Trzeci wątek: Doświadczenie Ducha owocuje postępowaniem zgodnym z wolą Bożą, które św. Paweł nazywa „chodzeniem według Ducha” (Rz 8,4). Przeczytaj: Rz 8,9.14; Rz 14,17–18; 1 Kor 12,3; 2 Kor 1,21–22. Zaznacz w swoim Piśmie Świętym wspomniane cytaty biblijne i zastanów się, co znaczy, że „Duch Święty wyraża wolę Bożą…”.Wnioski zapisz w swoim dzienniczku duchowym / zeszycie.

21-23.XI.:  Czwarty wątek: Duch Święty nie jest dany chrześcijanom w całej pełni, lecz aktualną egzystencję w Duchu Paweł Apostoł porównuje do pierwocin (Rz 8,23), pieczęci (2 Kor 1,22) lub zadatku (2 Kor 5,5). Fakt ten uświadamia chrześcijanom, że okres między chrztem a ostatecznym odkupieniem ma charakter przejściowy. Zaznacz w swoim Piśmie Świętym wspomniane cytaty biblijne i zastanów się, co znaczy, że„DuchŚwiętyaktualizujenaszą egzystencję”. Wnioski zapisz w swoim dzienniczku duchowym / zeszycie.

 

25-27.XI:    Piąty wątek: Nowy człowiek w Chrystusie doświadcza nieustannie wewnętrznej mocy (Rz 6,12; Rz 7,1; Rz 7,17; Rz 7,20; 1 Kor 3,16; 2 Kor 6,16), która objawia się w ciele (Rz 6,13; Rz 7,23–24; 1 Kor 6,17). Poprzez antytezy duch – ciało i duch – litera św. Paweł podkreśla, że doświadczenie Ducha w doczesnej egzystencji jest naznaczone walką. Zaznacz w swoim Piśmie Świętym wspomniane cytaty biblijne i poszukaj innych fragmentów mówiących o tym, że D u c h  Ś w i ę t y  j e s t m o c ą.

 

28-30.XI:    Szósty wątek: Duch Święty jest dany nie tylko poszczególnym chrześcijanom (1 Kor 3,1; 1 Kor 14,37), lecz odnosi się do całego Ciała Chrystusa (1 Kor 12,14; 1 Kor 12,27). W ten sposób różnorodność darów jednego i tego samego Ducha (1 Kor 12,7–11; Rz 12,6–8) objawia się dla zbudowania całego Kościoła (1 Kor 14,5; 1 Kor 14,12). Zaznacz w swoim Piśmie Świętym wspomniane cytaty biblijne i napisz świadectwo o tym, że D u c h Ś w i ę t y j e s t n a m d a n y. Świadectwo to przekaż swojemu animatorowi.